Inzabaz

Podmínky inzerce

Všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na zveřejňování inzerce prostřednictvím webového rozhraní www.inzabaz.cz podnikatelem

Tomášem Vlčkem

se sídlem Vrchlického 614, 411 17 Libochovice

IČ: 72571888

DIČ: CZ7609065970

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Louny

Adresa pro doručování: Tomáš vlček, Vrchlického 614, 411 17 Libochovice

Kontaktní e-mail: info@inzabaz.cz

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

* ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají prémiové služby poskytované provozovatelem;

* inzerát je prezentace nabídky zboží inzerenta prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní;

* inzerentem je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerát; 

* občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

* obsah služby představuje souhrn obsahu provozovatele a obsahu inzerenta

o obsahem inzerenta se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním inzerátu

o obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace, předkládané Provozovatelem jako součást služby;

* prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu inzerátu na první pozici ve výpisu inzerátů, zvýraznění inzerátu a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

* služba je činnost provozovatele, která inzerentům umožňuje zveřejňovat inzeráty a komunikovat ohledně inzerátů s třetími osobami, službou se dále rozumí i produkty, software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na serveru přístupném z webového rozhraní;

* třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;

* užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní, zejména vkládání inzerátů;

* webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.inzabaz.cz

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a inzerenta při zveřejňování inzerce, objednávce prémiových služeb nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.   

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. 

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5. Zadáním inzerátu inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. 

 

2. Registrace a uživatelský účet

2.1. Pro zveřejňování inzerátů a objednávání prémiových služeb se musí inzerent registrovat; tato registrace je provedena při vložení prvního inzerátu. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet. 

2.2. E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

2.3. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.

2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat a odstraňovat inzeráty, objednávat prémiové služby a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.5. Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

2.6. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

3. Inzerát a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb

3.1. Inzerát může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.

3.2. Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové služby. Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.3. Služby provozovatele, včetně případných prémiových služeb, jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je uzavřena okamžikem zveřejnění inzerátu na webovém rozhraní. V případě prémiových služeb je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena prémiových služeb.

3.4. Inzerent je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v inzerátu. V případě odstranění inzerátu nemá inzerent právo na vrácení peněz za již uhrazené prémiové služby.

3.5. Inzerát má být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně týkající se podmínek prodeje nabízeného zboží provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění.

 

4. Platební podmínky 

4.1. Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou inzeráty zveřejňovány bezplatně.

4.2. Cenu za prémiové služby lze hradit zasláním SMS zprávy na číslo uvedené na webovém rozhraní. Provedení platby může být dále zpoplatněno dle platného tarifu mobilního operátora. 

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

5. Podmínky poskytování služeb

5.1. Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře. Objednané prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerátu nebo později, dle volby inzerenta. 

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit, pokud inzerát:

* není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;

* může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

* inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:

a) multilevel marketingem a provizními systémy 

b) neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;

c) prodejem léků, cigaret, tabáku a alkoholu;

d) nabízením erotických služeb, seznamovacích portálů, společnic a jiných obdobných služeb.

d) nabízením finančních půjček a úvěrů

* obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků;

* nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

5.3. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že: *

je vlastníkem zboží, které je předmětem inzerátu, nebo je vlastníkem zmocněn k tomu, aby inzerát podal;

* je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem inzerátu;

* splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerce;

* veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

* při užívání služby se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;

* si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

5.4. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním. 

5.5. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.3 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článku 5.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.

5.6. Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného zboží) přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci se třetími osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

5.7. Vložením inzerátu na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu, nebo v rámci projektů
sloužících k této propagaci, zejména v agregátoru inzerátů umístěném na webovém portálu www.buygo.cz.
 

 

6. Reklamace

6.1. Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

6.2. Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:

* inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;

* prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

6.3. Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.

6.4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.

6.5. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu. Pokud se závada týká prémiových služeb, poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak, aby odpovídala smlouvě, případně má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny. 

6.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

 

7. Odpovědnost provozovatele

7.1. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

7.2. Provozovatel není prodávajícím zboží, které je nabízeno na webovém rozhraní, neplyne-li z konkrétního inzerátu něco jiného. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv, které jsou uzavřeny na webovém rozhraní. Jednotliví prodávající můžou stanovit vlastní podmínky prodeje.

 

8. Doba trvání spolupráce a její ukončení

8.1. Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu 90 dnů. Inzerent může prostřednictvím svého uživatelského účtu dobu pro zobrazení inzerátu prodloužit a každých 30 dnů obnovit.

8.2. Inzerent je oprávněn odstranit svůj inzerát kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.

8.4. Prémiové služby jsou poskytovány na dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li inzerát, ke kterému se prémiové služby vztahují, odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

 

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:

* uchovávat jako důvěrné;

* neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě; 

* nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

* nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2. Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.  9.3. V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci inzerenta. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 

10. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele webového rozhraní či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

10.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 

 

11. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

11.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 

11.2. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

11.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2024.